Kutlusan Logo
KUTLUSAN
Ana Sayfa > Kurumsal > KVKK Bilgilendirme

KVKK Bilgilendirme

Veri sorumlusunun kimliği, 

6698 Sayılı KVKK uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen  "Armutlu Ovası Akalan Mah. Bağımsızlık Küme Evleri No:106 Kemalpaşa - İZMİR / TÜRKİYE” adresinde bulunan Kutlusan Kafes Ekipman ve Hayvancılık San. Ve Tic. Anonim Şirketi tüzel kişiliği tarafından verileriniz işlenecek ve değerlendirilecektir. 

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Şirketimiz ile müşteri, tedarikçi, çalışan ve diğer ilgili kişiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz,  KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; Kutlusan Kafes Ekipman ve Hayvancılık San. Ve Ticaret Anonim Şirketi, iş ortakları, bayileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım elektronik postaları atılabilir ya da telefon araması yapılabilir.

Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, ihtiyaçlarınıza daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, ziyaretçilerimize, vakıflarımıza, müşterilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 5. 6. 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Bunlarla  sınırlı  olmamak  üzere,  internet  sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif  sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları (iş ve tedarikçi), fuar-kariyer günleri-tanıtım görüşme dokümanları, müşteri şikayet hattından elde edilen kayıtlar, denetim dokümanları gibi araçlar  üzerinden,  şirketimiz ile  yapılan yazılı  veya  sözlü  iletişimler  vb.  kanallar  aracılığıyla  sözlü,  yazılı  veya  elektronik  ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 

İlgili kişinin hakları,

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili Kutlusan Kafes Ekipman ve Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş.’ye yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir. Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Kutlusan Kafes Ekipman ve Hayvancılık San. Ve Tic. A.Ş.’ye "Armutlu Ovası Akalan Mah. Bağımsızlık Küme Evleri No:106 Kemalpaşa - İZMİR/TÜRKİYE” adresine ulaştırabilir veya kvkk@kutlusan.com.tr adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Her hakkı KUTLUSAN'a aittir. © 2001-2019